Zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”). Rozporządzenie ma zastosowanie począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 

Niektóre z Państwa danych osobowych są przetwarzane przez Wspólnotę Mieszkaniową w której jest Pani/Pan członkiem, o czym została Pani/Pan poinformowany osobnym pismem lub e-mailem wskazującym kategorie tych danych. Przetwarzanie takie odbywa się z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wspólnocie Mieszkaniowej, i do przetwarzania takich danych osobowych nie jest konieczna Państwa zgoda. W tym też przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje przede wszystkim w związku z i w celu zarządzania przez Pani/Pana Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2018.716 t.j.) nieruchomością wspólną.

 

Do przetwarzania niektórych Pani/Pana danych osobowych potrzebna jest Pani/Pana zgoda. Z tego względu w imieniu Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana następujących, dodatkowych danych osobowych:

·        adres poczty elektronicznej,

·        numer telefonu komórkowego,

·        numer telefonu stacjonarnego.

 

Zgoda powyższa może być w każdej chwili wycofana przez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@provisor.pl

 

W imieniu Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wspólnota Mieszkaniowa w której jest Pani/Pan członkiem (dalej jako: „Wspólnota”);

2.      Ze Wspólnotą można kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres: rodo@provisor.pl;

3.      Inspektora ochrony danych we Wspólnocie nie wyznaczono;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.      Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w związku z i w celu zarządzania przez Pani/Pana Wspólnotę na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2018.716 t.j.) nieruchomością wspólną:

·        adres poczty elektronicznej – e-mail przetwarzany będzie przez Wspólnotę celem przesyłania korespondencji związanej z zarządem nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2018.716 t.j.) oraz związanej z własnością/współwłasnością Pani/Pana lokalu – a w szczególności do przesyłania zawiadomień o opłatach, zawiadomień o zebraniach, zawiadomień o treści podjętych uchwał, rozliczenia mediów, salda księgowego lokalu, faktur, powiadomień o przeglądach gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, powiadomień o konieczności wejścia do lokalu, wezwań do zapłaty, itp.).

·        numer telefonu komórkowego oraz/lub numer telefonu stacjonarnego przetwarzany będzie przez Wspólnotę celem udzielania i/lub pozyskiwania informacji związanych z zarządem nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2018.716 t.j.) oraz związanych z własnością/współwłasnością Pani/Pana lokalu – a w szczególności do udzielania informacji o opłatach, informacji o zebraniach, informacji o treści podjętych uchwał, informacji o rozliczeniu mediów, saldzie księgowym lokalu, informacji o terminach przeglądów gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, o konieczności wejścia do lokalu, itp.).

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

7.      Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

8.      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

9.      Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy, ani nie jest obligatoryjne;

10.   Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;

11.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Wspólnoty dostępu do Pani/Pana danych osobowych; żądania od Wspólnoty sprostowania Pani/Pana danych osobowych; żądania od Wspólnoty usunięcia Pani/Pana danych osobowych; żądania od Wspólnoty ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Celem usprawnienia komunikacji pomiędzy Wspólnotą oraz Panią/Panem prosimy o zapoznanie się z formularzem załączonym do niniejszego pisma zawierającym zgody na przetwarzanie przez Wspólnotę dodatkowych danych osobowych o których mowa powyżej. Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na udzielenie zgód na przetwarzanie poszczególnych dodatkowych danych osobowych, wówczas prosimy o wypełnienie załączonego formularza, podpisanie go w sposób czytelny, dostarczenie osobiście, bądź przesłanie  pocztą tradycyjną do firmy administrującej Wspólnotą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@provisor.pl

Zgoda na przetwarzanie RODO Provisor


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Wspólnotą, które to podmioty będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Wspólnoty. W szczególności przetwarzane przez Wspólnotę Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane firmie administrującej Wspólnotą, tj.
PROVISOR - Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Marcin Kręcisz, ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa, NIP: 531-154-56-32, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dodatkowe dane kontaktowe firmy administrującej Wspólnotą - adres e-mail: rodo@provisor.pl lub biuro@provisor.pl oraz tel.: 22 628 77 33 lub 22 622 22 25.

 

 

Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl