Sprawdź naszą ofertę
i wyślij formularz zapytania

Obsługa Administracyjna

 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników wraz z weryfikacją stanu prawnego.
 • Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości w tym wszelkie kontakty z kontrahentami i usługodawcami ze szczególnym uwzględnieniem:
  • zapewnienia dostaw mediów, usług komunalnych na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości
  • kontroli nad utrzymaniem należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku słuzących do wspólnego użytku włascicieli lokali
  • kontroli nad utrzymaniem należytego porządku i czystości na terenie nieruchomości
  • kontroli nad usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości
 • Bieżąca obsługa informacyjna właścicieli lokali w sprawach dotyczących części wspólnych jak i indywidualnych lokali w godzinach uzgodnionych z Zarządem. Sporządzanie i wydawanie stosownych zaświadczeń i dokumentów dla właścicieli lokali, wymaganych przez urzędy i inne instytucje.
 • Bieżąca obsługa zebrań na koszt Wspólnoty obejmująca przygotowanie i zwołanie zebrań poprzez zawiadamianie właścicieli oraz przetwarzanie wyników głosowań.
 • Zawiadamianie właścicieli lokali Wspólnoty, dokonywane listownie w formie pisemnej, na koszt Wspólnoty, o zmianie wysokości kosztów zarządu nieruchomością wspólną z związku ze zmianą cen za świadczenie usług wchodzących w skład lub w związku z podejmowanymi uchwałami.
 • Dostępność Administratora na osiedlu w godzinach ustalonych z Zarządem.
 • Uczestnictwo w zwyczajnych i nadzwyczajnych zebraniach Zarządu Wspólnoty z udziałem Administratora.
 • Sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości w tym dokumentacji technicznej, finansowej i eksploatacyjnej.
 • Bieżące administrowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków i lokali oraz instalacji wspólnych i infrastruktury technicznej administrowanej nieruchomości.
 • Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa na terenie nieruchomości.
 • Zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwanie jej skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie technicznego wsparcia podczas wstępu do poszczególnych lokali w celu usunięcia awarii, diagnozy, remontu itp. czynności niezbędnych do wykonania prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej.
 • Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie obsługi technicznej. Administrator zatrudnia i zleca prace tylko osobom z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
 • Wyszukiwanie usługodawców i oferentów niezbędnych do przeprowadzenia odpowiednich prac związanych z bieżącą konserwacją jak i przeprowadzeniem remontów i prac modernizacyjnych.
 • Kontrola wykonywania umów od strony technicznej i finansowej.
 • Odbiór protokolarny prowadzonych przez kontrahentów prac technicznych w tym prace prowadzone przez np. dewelopera związane z usuwaniem wad i usterek części wspólnych nieruchomości.
 • Oszacowanie wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych).
 • Prowadzenie prac zmierzających od uzupełnienia brakującej dokumentacji.
Menu
Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl