Sprawdź naszą ofertę
i wyślij formularz zapytania

Obsługa Finansowo-Księgowa

 • Prowadzenie ewidencji księgowej w formie elektronicznej z użyciem licencjonowanego programu finansowo-księgowego.
 • Program FK zapewnia:
  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów (w rozbiciu rodzajowym) rozrachunków z kontrahentami                   i współwłaścicielami Wspólnoty
  • rozliczanie zaliczek (czynszów), swiadczeń itp.
  • prowadzona ewidencja umożliwia:
   • sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz rachunków zysków i strat
   • sporządzanie analizy należności i zobowiązań
 • Rozliczanie zobowiązań poszczególnych Właścicieli lokali.
 • Rozliczanie pożytków Wspólnoty z nieruchomości wspólnej.
 • Windykacja zobowiązań poszczególnych właścicieli lokali w tym przygotowanie kompletów dokumentów związanych   z nieściągalnością zaliczek w celu dochodzenia należności na drodze sądowej zgodnie z wytycznymi radcy prawnego prowadzącego powyższe sprawy.
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowanie projektów planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) zarządzania nieruchomością, włączając korekty tych planów.
 • Sporządzanie bilansów i rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych roku następującego po roku rozrachunkowym.
 • Sporządzanie i przedstawienie Zarządowi rocznych rozliczeń (zbiorczych i indywidualnych) z wykonania planu budżetowego.
 • Sporządzanie na pisemne polecenie Zarządu kwartalnych sprawozdań finansowych (skrócone) oraz informacji              o ściągalności zaliczek.
 • Dyżur na osiedlu (biuro Zarządu w razie potrzeby) jeden dzień w tygodniu, osoby mogącej udzielić wszelkich informacji dotyczących prowadzonej obsługi finansowo-księgowej zarówno współwłaścicielom Wspólnoty jak również członkom Zarządu.
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentów przewidzianych ustawą o rachunkowości oraz ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, a także ich zniszczenie.
 • Przejmowanie dokumentacji od poprzedniego administratora.
Menu
Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl